' alt='header ads'/>

CRC-BRC na Pratiniyukti Na Camp ma Hajar raheva babat Paripatra

CRC-BRC na Pratiniyukti Na Camp ma Hajar raheva babat Paripatra

Banaskantha CRC-BRC ni khali padeli jagyao par Pratiksha yadi manthi Nimnuk aapvani hoi camp ma Hajar raheva babat no Paripatra

Camp date 15/4/2017

Place : SSA Office, Joravar Place Palanpur

Read Paripatra Click Here